foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom sekretariat@zsstrzegom.pl (74)6494870

Zespół Szkół w Strzegomiu

"Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia"

Kryteria naboru do klas pierwszych
w Zespole Szkół w Strzegomiu
na rok szkolny 2021/2022

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910)
 2. Ustawa z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1287)
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 2020r. poz. 1394)

W postepowaniu rekrutacyjnym absolwent szkoły podstawowej może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych:

Maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty zgodnie z zasadą:

 wynik w procentach z:

 • języka polskiego mnoży się przez 0,35
 • matematyki mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

Maksymalnie 72 punkty za

oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

 • 18 punktów - ocena celujący
 • 17 punktów - ocena bardzo dobry
 • 14 punktów - ocena dobry
 • 8 punktów - ocena dostateczny
 • 2 punkty - ocena dopuszczający

7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

Maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem organizowanym przez kuratora lub zgodnie z rozporządzeniem MEN o zasięgu co najmniej wojewódzkim, lub uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły („wysokie miejsce” określa kurator w zarządzeniu)

3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

O przyjęciu do danej klasy decyduje liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych. Gdy kandydatów będzie więcej niż miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje po kolei kryteria, żeby wybrać najlepszych kandydatów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się punkty zgodnie z rozporządzeniami.

 Wybranymi przedmiotami w poszczególnych klasach w Zespole Szkół w Strzegomiu są:

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Wszystkie zawody:

język polski, matematyka, język obcy, technika

 

TECHNIKUM

Technik Handlowiec i Technik Ekonomista

język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Technik Informatyk

język polski, matematyka, język obcy, informatyka

Technik Górnictwa Odkrywkowego

język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Wszystkie zawody:

język polski, matematyka, język obcy, podstawy przedsiębiorczości

 

Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki na rok szkolny 2021/2022 obsługiwana jest przez elektroniczny system vEdukacja Nabór do szkół ponadpodstawowych, dostępny pod adresem:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Kandydaci, którzy ubiegają się o miejsca w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki pracują w systemie samodzielnie, tzn. zakładają swoje konta, wypełniają je danymi osobowymi oraz danymi o osiągnięciach, generują wniosek o przyjęcie a następnie wniosek ten – podpisany co najmniej przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – dostarczają wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

W związku z obowiązującym stanem epidemii w trakcie procesu rekrutacji obowiązywać będą szczególne zasady. Określone one zostały w rozporządzeniu MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

W tym roku obowiązują na podstawie §11baa ust. 1 ww. rozporządzenia następujące terminy rekrutacyjne:

tabela rekrutacja 2021 22c

Zasady szczególne:

Na podstawie §11a ww. rozporządzenia wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych mogą być również składane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że:

- wniosek podpisany co najmniej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów),

- kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

mogą być również dostarczone do szkoły pierwszego wyboru w postaci załącznika do maila wysłanego przez kandydata lub rodzica (opiekuna prawnego).

Do Zespołu Szkól w Strzegomiu dokumenty można przesyłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dostarczenie oryginalnych dokumentów do szkoły, do której kandydat zostanie przyjęty wymagane jest na ostatnim etapie procesu rekrutacyjnego, tj. od 23.07.2021 r. do 30.07.2021 r., a ich brak jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku i nieprzyjęciem do szkoły.

 

Pozostałe warunki rekrutacji reguluje

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie Nr 3/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 roku - terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych.

.: ADRES I KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOMIU
ul. Krótka 6
58-150 Strzegom
powiat: świdnicki
województwo: dolnośląskie

Sekretariat - (74) 649 48 70
sekretariat@zsstrzegom.pl

Księgowość - (74) 649 48 80
ksiegowosc@zsstrzegom.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP)
/ZS_Strzegom
lub
/ZS_Strzegom/SkrytkaESP

NASZ
OFICJALNY KANAŁ

Google Maps:
50.958906,16.3430979

.: PROJEKTY

Szkoła uczestniczy w projektach

"Dlatego TU mieszkam"

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"
współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej

w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Modernizacja Kształcenia Zawodowego EFS

Staże i praktyki zagraniczne
dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Realizacja Programu Ekologicznego pt.
„Rozumiem i wdrażam zrównoważony rozwój w Gminie Strzegom”
w Zespole Szkół w Strzegomiu


Copyright © 2021 Zespół Szkół w Strzegomiu Rights Reserved.