foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom sekretariat@zsstrzegom.pl (74)6494870

Zespół Szkół w Strzegomiu

"Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia"

Kryteria naboru do klas pierwszych
w Zespole Szkół w Strzegomiu
na rok szkolny 2019/2020

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996)
 2. Ustawa z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 1943)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz. 610)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz. 586)

W postepowaniu rekrutacyjnym absolwent gimnazjum oraz szkoły podstawowej może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych:

Maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego zgodnie z zasadą:

 wynik w procentach z:

 • języka polskiego mnoży się przez 0,2
 • historii i wiedzy o społeczeństwie mnoży się przez 0,2
 • matematyki mnoży się przez 0,2
 • przedmiotów przyrodniczych mnoży się przez 0,2
 • języka obcego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2

Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

Maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty zgodnie z zasadą:

 wynik w procentach z:

 • języka polskiego mnoży się przez 0,35
 • matematyki mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

Maksymalnie 72 punkty za

oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

 • 18 punktów - ocena celujący
 • 17 punktów - ocena bardzo dobry
 • 14 punktów - ocena dobry
 • 8 punktów - ocena dostateczny
 • 2 punkty - ocena dopuszczający

7 punktów za ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem

Maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem organizowanym przez kuratora lub zgodnie z rozporządzeniem MEN o zasięgu co najmniej wojewódzkim, lub uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły („wysokie miejsce” określa kurator w zarządzeniu)

3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

O przyjęciu do danej klasy decyduje liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych. Gdy kandydatów będzie więcej niż miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje po kolei kryteria, żeby wybrać najlepszych kandydatów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, przelicza się punkty zgodnie z rozporządzeniami.

 Wybranymi przedmiotami w poszczególnych klasach w Zespole Szkół w Strzegomiu są:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Wszystkie zawody:

 • • J. polski
 • • J. obcy
 • • Matematyka
 • • Technika

 

TECHNIKUM

Technik Handlowiec i Technik Ekonomista

 • • J. polski
 • • J. obcy
 • • Matematyka
 • • Wiedza o społeczeństwie

Technik Informatyk

 • • J. polski
 • • J. obcy
 • • Matematyka
 • • Informatyka

Technik Górnictwa Odkrywkowego i Technik przeróbki i obróbki surowców skalnych

 • • J. polski
 • • J. obcy
 • • Matematyka
 • • Geografia

Kandydat składa podanie do szkoły w terminie od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.

Kandydat składając dokumenty posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

Kandydat dołącza w terminie od 19 do 25 czerwca 2019 r. następujące dokumenty:

 • kopię świadectwa ukończenia szkoły,
 • kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, o których mowa w zarządzenia kuratora
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły

Pozostałe warunki rekrutacji reguluje

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla absolwentów gimnazjów (Zarządzenie Nr 31/2019) oraz absolwentów szkół podstawowych (Zarządzenie Nr 32/2019) z dnia 4.01.2019 roku.

.: ADRES I KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOMIU
ul. Krótka 6
58-150 Strzegom
powiat: świdnicki
województwo: dolnośląskie

Sekretariat - (74) 649 48 70
sekretariat@zsstrzegom.pl

Księgowość - (74) 649 48 80
ksiegowosc@zsstrzegom.pl

NASZ
OFICJALNY KANAŁ

Google Maps:
50.958906,16.3430979

.: POROZMAWIAJ

Porozmawiaj online

.: PROJEKTY

Szkoła uczestniczy w projektach

"Dlatego TU mieszkam"

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"
współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej

w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Modernizacja Kształcenia Zawodowego EFS

Staże i praktyki zagraniczne
dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Realizacja Programu Ekologicznego pt.
„Rozumiem i wdrażam zrównoważony rozwój w Gminie Strzegom”
w Zespole Szkół w Strzegomiu

Copyright © 2019 Zespół Szkół w Strzegomiu Rights Reserved.