foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom sekretariat@zsstrzegom.pl (74)6494870

Zespół Szkół w Strzegomiu

"Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia"

Kryteria naboru do klas pierwszych
w Zespole Szkół w Strzegomiu
na rok szkolny 2020/2021

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148)
 2. Ustawa z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019r. poz. 1481)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019r. poz. 1737)

W postepowaniu rekrutacyjnym absolwent szkoły podstawowej może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych:

Maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty zgodnie z zasadą:

 wynik w procentach z:

 • języka polskiego mnoży się przez 0,35
 • matematyki mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

Maksymalnie 72 punkty za

oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

 • 18 punktów - ocena celujący
 • 17 punktów - ocena bardzo dobry
 • 14 punktów - ocena dobry
 • 8 punktów - ocena dostateczny
 • 2 punkty - ocena dopuszczający

7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

Maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem organizowanym przez kuratora lub zgodnie z rozporządzeniem MEN o zasięgu co najmniej wojewódzkim, lub uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły („wysokie miejsce” określa kurator w zarządzeniu)

3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

O przyjęciu do danej klasy decyduje liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych. Gdy kandydatów będzie więcej niż miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje po kolei kryteria, żeby wybrać najlepszych kandydatów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się punkty zgodnie z rozporządzeniami.

 Wybranymi przedmiotami w poszczególnych klasach w Zespole Szkół w Strzegomiu są:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Wszystkie zawody:

 • • J. polski
 • • J. obcy
 • • Matematyka
 • • Technika

 

TECHNIKUM

Technik Handlowiec i Technik Ekonomista

 • • J. polski
 • • J. obcy
 • • Matematyka
 • • Wiedza o społeczeństwie

Technik Informatyk

 • • J. polski
 • • J. obcy
 • • Matematyka
 • • Informatyka

Technik Górnictwa Odkrywkowego

 • • J. polski
 • • J. obcy
 • • Matematyka
 • • Geografia

Kandydat składa podanie do szkoły w terminie od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r.

Podanie o przyjęcie do szkoły oraz kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z wyników egzaminu ósmoklasisty, kandydat może przynieść osobiście lub przesłać w wersji elektronicznej (podanie podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów) w postaci skanu  lub zdjęcia na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kandydat składając dokumenty posługuje się kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczonymi przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

W kolejnych terminach Kandydat dołącza następujące dokumenty:

- kopię  świadectwa ukończenia szkoły w terminie od 26.06.2020 do 10.07.2020 r. (lub przesyła skan elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

- kopię  zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 31.07.2020 r. do 04.08.2020 r. (lub przesyła skan elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie lekarskie od 13.08.2020 r. do 18.08.2020 r.

- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, o których mowa w zarządzenia kuratora

- opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły.

Po przyniesieniu osobiście lub przesłaniu skanem podania o przyjęcie do szkoły, kandydat otrzyma osobiście lub e-mailowo skierowanie na badania lekarskie.

Pozostałe warunki rekrutacji reguluje

Zarządzenie Nr 24 /2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 dla kandydatów: na semestr pierwszy klasy I publicznych dwuletnich branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych, czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych; do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych (dotyczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2020 r.)

.: ADRES I KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOMIU
ul. Krótka 6
58-150 Strzegom
powiat: świdnicki
województwo: dolnośląskie

Sekretariat - (74) 649 48 70
sekretariat@zsstrzegom.pl

Księgowość - (74) 649 48 80
ksiegowosc@zsstrzegom.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP)
/ZS_Strzegom
lub
/ZS_Strzegom/SkrytkaESP

NASZ
OFICJALNY KANAŁ

Google Maps:
50.958906,16.3430979

.: PROJEKTY

Szkoła uczestniczy w projektach

"Dlatego TU mieszkam"

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"
współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej

w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Modernizacja Kształcenia Zawodowego EFS

Staże i praktyki zagraniczne
dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Realizacja Programu Ekologicznego pt.
„Rozumiem i wdrażam zrównoważony rozwój w Gminie Strzegom”
w Zespole Szkół w Strzegomiu

Copyright © 2020 Zespół Szkół w Strzegomiu Rights Reserved.