foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom sekretariat@zsstrzegom.pl (74)6494870

Zespół Szkół w Strzegomiu

"Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia"

 

 

Office 365 Education dla nauczycieli lub wykładowców: zakupiono 40 licencji
Office 365 Education dla uczniów lub studentów: zakupiono 300 licencji
Project Online dla nauczycieli lub wykładowców: zakupiono 40 licencji
Exchange Online Protection dla uczniów lub studentów: zakupiono 200 licencji
Project Online dla uczniów lub studentów: zakupiono 100 licencji
Azure Rights Management dla nauczycieli lub wykładowców: zakupiono 40 licencji
Azure Rights Management dla nauczycieli lub wykładowców: zakupiono 40 licencji
Exchange Online Protection dla nauczycieli lub wykładowców: zakupiono 40 licencji
Azure Rights Management dla uczniów lub studentów: zakupiono 300 licencji

 

Usługa obejmuje w trybie kafelkowym: Poczta (50GB), Kalendarz, Kontakty, Aktualności, OneDrive (1TB), Witryny, Zadania, Delve, Video, Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, OneNote Online, Sway.

Po 1 zalogowaniu zmień hasło na nowe (złożone z min. 8 znaków: duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne) oraz ustaw Pocztę (strefa czasowa +1 Warszawa). I ciesz usługami w chmurze w szkole i w domu.

 

Wszystkie nowo nabyte licencje są dostępne do użycia i mogą być przypisane po zalogowaniu się do portalu Microsoft Online pod adresem https://portal.office.com/admin/default.aspx lub ze strony szkoły http://zs.strzegom.pl a tam z Portal 365 https://login.microsoftonline.com/

 

Image

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

PROCEDURY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

INFORMACJE DODATKOWE:
Pliki wymagają programu do przeglądania dokumentów w formacie .pdf (np. Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader)

Starający się o przyjęcie do szkoły !!!

Zanim przyjdziesz do szkoły przygotuj następujące dokumenty:

Technikum

 • 2 zdjęcia
 • Karta zdrowia (odebrana od pielęgniarki z poprzedniej szkoły)
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (dotyczy klas wielozawodowych i klas technikum)
 • Podanie  

Szkoła zawodowa

 • 2 zdjęcia
 • Karta zdrowia (odebrana od pielęgniarki z poprzedniej szkoły)
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu( dotyczy klas wielozawodowych i klas technikum)
 • Oświadczenie o przyjęciu ucznia na praktykę / pobierz
 • Podanie

Masz problem z pisaniem podań?

Przygotowaliśmy dla Ciebie do wydruku gotowe formularze:

Podanie o przyjęcie do szkoły / pobierz

Podanie o przeniesienie do innej klasy / pobierz

Podanie dla osób nie promowanych (nie zdały) / pobierz

Podanie o zwolnienie z lekcji W-F / pobierz

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej / pobierz

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa / pobierz

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE / SZKOŁA POLICEALNA

 

Podanie o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny:

pobierz-doc lub pobierz-pdf

Kryteria naboru do klas pierwszych
w Zespole Szkół w Strzegomiu
na rok szkolny 2020/2021

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148)
 2. Ustawa z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019r. poz. 1481)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019r. poz. 1737)

W postepowaniu rekrutacyjnym absolwent szkoły podstawowej może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych:

Maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty zgodnie z zasadą:

 wynik w procentach z:

 • języka polskiego mnoży się przez 0,35
 • matematyki mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

Maksymalnie 72 punkty za

oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

 • 18 punktów - ocena celujący
 • 17 punktów - ocena bardzo dobry
 • 14 punktów - ocena dobry
 • 8 punktów - ocena dostateczny
 • 2 punkty - ocena dopuszczający

7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

Maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem organizowanym przez kuratora lub zgodnie z rozporządzeniem MEN o zasięgu co najmniej wojewódzkim, lub uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły („wysokie miejsce” określa kurator w zarządzeniu)

3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

O przyjęciu do danej klasy decyduje liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych. Gdy kandydatów będzie więcej niż miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje po kolei kryteria, żeby wybrać najlepszych kandydatów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się punkty zgodnie z rozporządzeniami.

 Wybranymi przedmiotami w poszczególnych klasach w Zespole Szkół w Strzegomiu są:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Wszystkie zawody:

 • • J. polski
 • • J. obcy
 • • Matematyka
 • • Technika

 

TECHNIKUM

Technik Handlowiec i Technik Ekonomista

 • • J. polski
 • • J. obcy
 • • Matematyka
 • • Wiedza o społeczeństwie

Technik Informatyk

 • • J. polski
 • • J. obcy
 • • Matematyka
 • • Informatyka

Technik Górnictwa Odkrywkowego

 • • J. polski
 • • J. obcy
 • • Matematyka
 • • Geografia

Kandydat składa podanie do szkoły w terminie od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r.

Podanie o przyjęcie do szkoły oraz kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z wyników egzaminu ósmoklasisty, kandydat może przynieść osobiście lub przesłać w wersji elektronicznej (podanie podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów) w postaci skanu  lub zdjęcia na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kandydat składając dokumenty posługuje się kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczonymi przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

W kolejnych terminach Kandydat dołącza następujące dokumenty:

- kopię  świadectwa ukończenia szkoły w terminie od 26.06.2020 do 10.07.2020 r. (lub przesyła skan elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

- kopię  zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 31.07.2020 r. do 04.08.2020 r. (lub przesyła skan elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie lekarskie od 13.08.2020 r. do 18.08.2020 r.

- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, o których mowa w zarządzenia kuratora

- opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły.

Po przyniesieniu osobiście lub przesłaniu skanem podania o przyjęcie do szkoły, kandydat otrzyma osobiście lub e-mailowo skierowanie na badania lekarskie.

Pozostałe warunki rekrutacji reguluje

Zarządzenie Nr 24 /2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 dla kandydatów: na semestr pierwszy klasy I publicznych dwuletnich branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych, czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych; do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych (dotyczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2020 r.)

Dyrektor Szkoły
mgr Robert Wójtowicz

Adres:
ul. Krótka 6
58-150 Strzegom

 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (74) 649-48-70
Faks: (74) 649-48-71
  http://zs.strzegom.pl

 

Informacje: Sekretariat czynny: pn-pt 8.00-15.30.


(74) 649-48-70 - Sekretariat

(74) 649-48-71 - Fax

(74) 649-48-74 - Pokój nauczycielski (bud A)

(74) 649-48-75 - Kierownik Szkolenia Praktycznego

(74) 649-48-76 - Archiwum

(74) 649-48-77 - Pedagog

(74) 649-48-78 - Pokój nauczycielski (bud B)

(74) 649-48-79 - V-ce dyrektor

(74) 649-48-80 - Księgowość

.: ADRES I KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOMIU
ul. Krótka 6
58-150 Strzegom
powiat: świdnicki
województwo: dolnośląskie

Sekretariat - (74) 649 48 70
sekretariat@zsstrzegom.pl

Księgowość - (74) 649 48 80
ksiegowosc@zsstrzegom.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP)
/ZS_Strzegom
lub
/ZS_Strzegom/SkrytkaESP

NASZ
OFICJALNY KANAŁ

Google Maps:
50.958906,16.3430979

.: PROJEKTY

Szkoła uczestniczy w projektach

"Dlatego TU mieszkam"

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"
współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej

w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Modernizacja Kształcenia Zawodowego EFS

Staże i praktyki zagraniczne
dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Realizacja Programu Ekologicznego pt.
„Rozumiem i wdrażam zrównoważony rozwój w Gminie Strzegom”
w Zespole Szkół w Strzegomiu

Copyright © 2020 Zespół Szkół w Strzegomiu Rights Reserved.